DIAGNOSIS.MK

ДЕФИНИЦИЈА НА БОЛЕСТА 

Дијагноза е точно утврдување или идентификација на болест, здравствена состојба или здравствен проблем.

PËRKUFIZIMI I SËMUNDJES 

Diagnoza është një përcaktim ose identifikim i saktë i një sëmundjeje, gjendjeje shëndetësore ose problemi shëndetësor.

DIAGNOSIS | ДЕФИНИЦИЈА НА БОЛЕСТА | PËRKUFIZIMI I SËMUNDJES © 2023. All Rights Reserved. Powered by NOVAMED.