Правила на членство / Rregullat e anëtarësimit

 

РЕГИСТРАЦИЈА И ВАШИОТ ПРОФИЛ НА ЛЕКОВИТА | REGJISTRIMI DHE PROFILI JUAJ NË BARNAVITA

 • Со регистрирање и креирање на профил во нашата страница можете да пополните разни податоци и информации за вас. Сите фотографи, податоци и форми кои ќе ги пополнувате на профил ќе имат јавен карактер, затоа ако не сакате нешто да пополнувате, оставете го празно. Можете да ја искористите и функцијата на приватен профил, тогаш вашиот профил ќе биде приватен и невидлив  за јавноста. Вашe e да одлучите што информации да пополнувате и што да не пополнувате, изборот е ваш!
 • Секогаш ќе имате можност да ја искористите дадената функција, за целосно бришење на вашиот профил со сите податоции.
 • Duke u regjistruar dhe krijuar një profil në faqen tonë, ju mund të plotësoni të dhëna dhe informacione të ndryshme për ju. Të gjitha fotot, të dhënat dhe formularët që do të plotësoni në profilin tuaj do të jenë publike, ndaj nëse nuk doni të plotësoni diçka, lëreni bosh. Mund të përdorni gjithashtu veçorinë e profilit privat, atëherë profili juaj do të jetë privat dhe i padukshëm për publikun. Ju mund të vendosni se çfarë informacioni të plotësoni dhe çfarë jo, zgjedhja është e juaja!
 • Ju gjithmonë do të keni mundësinë të përdorni funksionin e dhënë, të fshini plotësisht profilin tuaj me të gjitha të dhënat.

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ / POLITIKA E PRIVATËSISË

ПРАВА / TË DREJTAT

 • Право на регистрација и профил имат сите над 16+ / Тë drejtë regjistrimi dhe profili kanë të gjithë mbi 16+

УСЛОВИ / KUSHTE

 • Да се почитува правилото на ефективна комуникација. Во спротивно Ние го задржуваме правото да блокираме, да избришеме коментар и да деактивираме профил. / Të respektohet regulla e komunikimit efektiv. Përndryshe, Ne rezervojmë të drejtën të bllokojmë, fshijmë koment dhe çaktivizojmë profil.

Ние од Лековита тимот го задржуваме правото по потреба да надополниме, корегираме и да ги промениме правата и условите за регистрација во Лековита, секогаш кога ќе имаме потреба за тоа. / Ne nga ekipi Barnavita e rezervojmë të drejtën të plotësojmë, korrigjojmë dhe ndryshojmë të drejtat dhe kushtet e regjistrimit në Barnavita, sa herë që kemi nevojë.

Регистрирај се и учесвувај! / Regjistrohu dhe Merr pjesë!

 

Услови и права за учество на „Здравствена соба“. | Kushtet dhe të drejtat e anëtarësimit në “Dhoma e Shëndetit”.

Основната цел на „Здравствена соба“ е размена на мислења или стекнување знаења за различни теми поврзани со здравјето.

Qëllimi kryesor i “Dhoma e Shëndetit” është shkëmbimi i mendimeve ose fitimi i njohurive për tema të ndryshme që lidhen me shëndetin.

 

ПРАВА / TË DREJTAT

 • Право за учество во „Здравствена соба“ имат сите
 • Регистрираните членови ќе имаат пристап до затворените теми за дискусија.
 • Нерегистрираните посетители на нашата страница ќе можат да учествуваат само во отворените теми и секогаш ќе биде неопходно да се пополни формулар за коментирање и учество во дискусијата.

 

 • Të gjithë kanë të drejtë të marrin pjesë në “Dhoma e Shëndetit”
 • Anëtarët e regjistruar do të kenë akses në temat e mbyllura të diskutimit.
 • Vizitorët e paregjistruar në faqen tonë do të mund të marrin pjesë vetëm në tema të hapura dhe gjithmonë do të jetë e nevojshme të plotësojn një formular për komentim dhe pjesëmarrje në diskutim.

 

УСЛОВИ / KUSHTE

 • Придржете се до темата кога коментирате. Во спротивно, го задржуваме правото да блокираме, бришеме коментар и деактивираме профил.
 • Ние во тимот на Лековита го задржуваме правото да ги дополнуваме, корегираме и менуваме правата и условите за учество секогаш кога e потребно.

 

 • Përmbaju temës kur komenton. Përndryshe, ne rezervojmë të drejtën të bllokojmë, fshijmë një koment dhe çaktivizojmë profilin.
 • Ne në ekipin e Lekovita rezervojmë të drejtën të plotësojmë, korrigjojmë dhe ndryshojmë të drejtat dhe kushtet e pjesëmarrjes sa herë që është e nevojshme.

 

 

 

Услови и права за членство во “Лековита Автори“ | Kushtet dhe të drejtat e anëtarësimit në “Barnavita Autorë”

Сакате да станете дел од нашиот тим, сакате да станете автор и инспирација за добро здравје? Придружете се и станете член на нашиот клуб “Лековита Aвтори”. Овде можете да ги објавувате вашите написи и дела кои инспирираат добро здравје.

Ju dëshironi të bëheni pjesë e ekipit tonë, dëshironi të bëheni autor dhe frymëzim për shëndet të mirë? Bashkohuni dhe bëhuni anëtar i klubit tonë “Lekovita Autorë”. Këtu mund të postoni artikujt dhe veprat tuaja që frymëzojnë shëndet të mirë.

 

ПРАВА / TË DREJTAT

 • Право за учество во “Лековита Автори“ имат сите
 • Секој кој сака да објавува статии кои инспирираат добро здравје.
 • И сите оние кои сакаат да објавуваат статии за медицина, фармација, стоматологија итн.

 

 • Gjithkush ka të drejtë të marrë pjesë në “Barnavita Autorë”.
 • Kushdo që dëshiron të botojë artikuj që frymëzojnë shëndet të mirë.
 • Dhe të gjithë ata që duan të botojnë artikuj mbi mjekësinë, farmacinë, stomatologjinë etj.

 

УСЛОВИ / KUSHTE

 • Да се ​​почитуваат авторските права и текстот да е ваше оригинално дело.
 • Ние во тимот на лековита го задржуваме правото да ги дополнуваме, корегираме и менуваме правата и условите за учество во “Лековита Автори“ секогаш кога ќе имаме потреба и ќе бидете известени за какви било промени.

 

 • Të respektohen të drejtat e autorit dhe artikuli juaj të jetë vepër origjinale.
 • Ne në ekipin e Barnavita rezervojmë të drejtën të plotësojmë, korrigjojmë dhe ndryshojmë të drejtat dhe kushtet për pjesëmarrje në “BarnaVita Autorë” sa herë që kemi nevojë dhe për xhdo ndryshim do të jeni të njohtur.