Правила на членство / Rregullat e anëtarësimit

 

РЕГИСТРАЦИЈА И ВАШИОТ ПРОФИЛ НА ЛЕКОВИТА | REGJISTRIMI DHE PROFILI JUAJ NË BARNAVITA

 • Со регистрирање и креирање на профил во нашата страница можете да пополните разни податоци и информации за вас. Сите фотографи, податоци и форми кои ќе ги пополнувате на профил ќе имат јавен карактер, затоа ако не сакате нешто да пополнувате, оставете го празно. Можете да ја искористите и функцијата на приватен профил, тогаш вашиот профил ќе биде приватен и невидлив  за јавноста. Вашe e да одлучите што информации да пополнувате и што да не пополнувате, изборот е ваш!
 • Секогаш ќе имате можност да ја искористите дадената функција, за целосно бришење на вашиот профил со сите податоции.
 • Duke u regjistruar dhe krijuar një profil në faqen tonë, ju mund të plotësoni të dhëna dhe informacione të ndryshme për ju. Të gjitha fotot, të dhënat dhe formularët që do të plotësoni në profilin tuaj do të jenë publike, ndaj nëse nuk doni të plotësoni diçka, lëreni bosh. Mund të përdorni gjithashtu veçorinë e profilit privat, atëherë profili juaj do të jetë privat dhe i padukshëm për publikun. Ju mund të vendosni se çfarë informacioni të plotësoni dhe çfarë jo, zgjedhja është e juaja!
 • Ju gjithmonë do të keni mundësinë të përdorni funksionin e dhënë, të fshini plotësisht profilin tuaj me të gjitha të dhënat.

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ / POLITIKA E PRIVATËSISË

ПРАВА / TË DREJTAT

 • Право на регистрација и профил имат сите над 16+ / Тë drejtë regjistrimi dhe profili kanë të gjithë mbi 16+

УСЛОВИ / KUSHTE

 • Да се почитува правилото на ефективна комуникација. Во спротивно Ние го задржуваме правото да блокираме, да избришеме коментар и да деактивираме профил. / Të respektohet regulla e komunikimit efektiv. Përndryshe, Ne rezervojmë të drejtën të bllokojmë, fshijmë koment dhe çaktivizojmë profil.

Ние од Лековита тимот го задржуваме правото по потреба да надополниме, корегираме и да ги промениме правата и условите за регистрација во Лековита, секогаш кога ќе имаме потреба за тоа. / Ne nga ekipi Barnavita e rezervojmë të drejtën të plotësojmë, korrigjojmë dhe ndryshojmë të drejtat dhe kushtet e regjistrimit në Barnavita, sa herë që kemi nevojë.

Регистрирај се и учесвувај! / Regjistrohu dhe Merr pjesë!

 
 

Политика на приватност, услови и права за учество во Лековита Форум! / Politika e privatësisë, kushtet dhe të drejtat e anëtarësimit në Barnavita Forum!

Главната цел на форумот е размена на мислења или стекнување знаење на различни теми поврзани со здравјето. За учество во заклучените теми на форумот, регистрацијата е неопходна!

Qëllimi kryesor i forumit është shkëmbim mendimesh ose perfitimi njohuris në tema të ndryshme që kan të bejnë me shëndetin. Për të marrë pjesë në forum, regjistrimi është i nevojshëm!

Effective communication means the successful exchange of thoughts, knowledge and ideas.

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ / POLITIKA E PRIVATËSISË

ПРАВА / TË DREJTAT

 • Право за учество во Лековита Форум имат сите. / Gjithkush ka të drejtë të marrë pjesë në Forumin Barnavita.
 • Регистрираните членови ќе имат достап до заклучените теми за дискусија. / Anëtarët e regjistruar do të kenë qasje në temat e mbyllura për diskutim.
 • Нерегистрираните посетители на нашата страница ќе можат да учествуват само во отворените теми на форумот и секогаш ќе биде потребно да пополнуват формулар за коментирање и учество во дискусијата. / Vizitorët e paregjistruar në faqen tonë do të mund të marrin pjesë vetëm në temat e hapura të forumit dhe gjithmonë do të jetë e nevojshme të plotësojnë formular për komentim dhe pjesëmarrje në diskutim.

УСЛОВИ / KUSHTE

 • Да се придржувате кон дадената тема при дискусија или коментирање. Во спротивно Ние го задржуваме правото да блокираме, да избришеме коментар и да деактивираме профил. / Të përqëndroheni në temën e dhënë kur diskutoni ose komentoni. Përndryshe, Ne rezervojmë të drejtën të bllokojmë, fshijmë koment dhe çaktivizojmë profil.

Ние од Лековита тимот го задржуваме правото по потреба да надополниме, корегираме и да ги промениме правата и условите за учество во Лековита Форумот, секогаш кога ќе имаме потреба за тоа. / Ne nga ekipi Barnavita e rezervojmë të drejtën të plotësojmë, korrigjojmë dhe ndryshojmë të drejtat dhe kushtet e pjesëmarrjes në Barnavita Forum, sa herë që kemi nevojë.

Регистрирај се и учесвувај! / Regjistrohu dhe Merr pjesë!

 

 

Политика на приватност, услови и права за членство во “Lekovita Health Writers“! / Politika e privatësisë, kushtet dhe të drejtat e anëtarësimit në “Barnavita Health Writers”!

Сакате да станете дел од нашиот тим, сакате да станете Лековита Авторка, сакате да станете инспирација за добро здравје! Придружи се и стани член на нашиот клуб “ Lekovita Health Writers “. Овде можете да објавите ваши авторски текстови и дела кои инспирират добро здравје. Регистрацијата е неопходна!

Dëshironi të bëheni pjesë e ekipit tonë, dëshironi të bëheni Barnavita Autor/e , dëshironi të bëheni inspirim për shëndet të mirë! Bashkohu me ne dhe bëhu anëtar i klubit tonë “Barnavita Health Writers”. Këtu mund të publikoni artikujt dhe veprat tuaja autentike që frymëzojnë shëndet të mirë. Regjistrimi kërkohet!

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ / POLITIKA E PRIVATËSISË

ПРАВА / TË DREJTAT

 • Право за учество во Lekovita Health Writers имат сите. / Gjithkush ka të drejtë të marrë pjesë në Barnavita Health Writers.
 • Сите кои сакат да објават авторски текстови и дела кои инспирират добро здравје. / Kushdo që dëshiron të postoj artikuj dhe vepra autentike që frymëzojnë shëndet të mirë.
 • Сите кои сакат да објават научни сознанија и дела по медицина, фармација, стоматологија и т.н. / Të gjithë ata që duan të publikojnë njohuri dhe punë shkencore nga lëmija e mjekësis, farmacis, stomatologjis etj.

УСЛОВИ / KUSHTE

 • Да се регистрирате и да пишете барање за членство во Lekovita Health Writers. / Duhet të regjistroheni dhe të shkruani një kërkesë për anëtarësim në Barnavita Health Writers.
 • Да се почитува законот и регулативата за авторско право. / Të respektohet ligji dhe rregullorja për të drejtat autentike të autorit.

Ние од Лековита тимот го задржуваме правото по потреба да го надополниме, корегираме и да ги промениме правата и условите за учество во клубот Lekovita Health Writers, секогаш кога ќе имаме потреба за тоа. / Ne nga ekipi Barnavita e rezervojmë të drejtën të plotësojmë, korrigjojmë dhe ndryshojmë të drejtat dhe kushtet e pjesëmarrjes në klubin Barnavita Health Writers, sa herë që kemi nevojë.

Регистрирај се и учесвувај! / Regjistrohu dhe Merr pjesë!