Политика на приватност, услови и права за членство во “Lekovita Health Writers“! / Politika e privatësisë, kushtet dhe të drejtat e anëtarësimit në “Barnavita Health Writers”!

Сакате да станете дел од нашиот тим, сакате да станете Лековита Авторка, сакате да станете инспирација за добро здравје! Придружи се и стани член на нашиот клуб “ Lekovita Health Writers “. Овде можете да објавите ваши авторски текстови и дела кои инспирират добро здравје. Регистрацијата е неопходна!

Dëshironi të bëheni pjesë e ekipit tonë, dëshironi të bëheni Barnavita Autor/e , dëshironi të bëheni inspirim për shëndet të mirë! Bashkohu me ne dhe bëhu anëtar i klubit tonë “Barnavita Health Writers”. Këtu mund të publikoni artikujt dhe veprat tuaja autentike që frymëzojnë shëndet të mirë. Regjistrimi kërkohet!

 

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ / POLITIKA E PRIVATËSISË

 

ПРАВА / TË DREJTAT

  • Право за учество во Lekovita Health Writers имат сите. / Gjithkush ka të drejtë të marrë pjesë në Barnavita Health Writers.
  • Сите кои сакат да објават авторски текстови и дела кои инспирират добро здравје. / Kushdo që dëshiron të postoj artikuj dhe vepra autentike që frymëzojnë shëndet të mirë.
  • Сите кои сакат да објават научни сознанија и дела по медицина, фармација, стоматологија и т.н. / Të gjithë ata që duan të publikojnë njohuri dhe punë shkencore nga lëmija e mjekësis, farmacis, stomatologjis etj.

УСЛОВИ / KUSHTE

  • Да се регистрирате и да пишете барање за членство во Lekovita Health Writers. / Duhet të regjistroheni dhe të shkruani një kërkesë për anëtarësim në Barnavita Health Writers.
  • Да се почитува законот и регулативата за авторско право. / Të respektohet ligji dhe rregullorja për të drejtat autentike të autorit.

 

Ние од Лековита тимот го задржуваме правото по потреба да го надополниме, корегираме и да ги промениме правата и условите за учество во клубот Lekovita Health Writers, секогаш кога ќе имаме потреба за тоа. / Ne nga ekipi Barnavita e rezervojmë të drejtën të plotësojmë, korrigjojmë dhe ndryshojmë të drejtat dhe kushtet e pjesëmarrjes në klubin Barnavita Health Writers, sa herë që kemi nevojë.

Регистрирај се и учесвувај! / Regjistrohu dhe Merr pjesë!

Сподели со пријатели! | Shpërndaje me miqtë!