Политика на приватност, услови и права за учество во Лековита Форум! / Politika e privatësisë, kushtet dhe të drejtat e anëtarësimit në Barnavita Forum!

Главната цел на форумот е размена на мислења или стекнување знаење на различни теми поврзани со здравјето. За учество во заклучените теми на форумот, регистрацијата е неопходна!

Qëllimi kryesor i forumit është shkëmbim mendimesh ose perfitimi njohuris në tema të ndryshme që kan të bejnë me shëndetin. Për të marrë pjesë në forum, regjistrimi është i nevojshëm!

Effective communication means the successful exchange of thoughts, knowledge and ideas.

 

 

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ / POLITIKA E PRIVATËSISË

 

ПРАВА / TË DREJTAT

  • Право за учество во Лековита Форум имат сите. / Gjithkush ka të drejtë të marrë pjesë në Forumin Barnavita.
  • Регистрираните членови ќе имат достап до заклучените теми за дискусија. / Anëtarët e regjistruar do të kenë qasje në temat e mbyllura për diskutim.
  • Нерегистрираните посетители на нашата страница ќе можат да учествуват само во отворените теми на форумот и секогаш ќе биде потребно да пополнуват формулар за коментирање и учество во дискусијата. / Vizitorët e paregjistruar në faqen tonë do të mund të marrin pjesë vetëm në temat e hapura të forumit dhe gjithmonë do të jetë e nevojshme të plotësojnë formular për komentim dhe pjesëmarrje në diskutim.

 

УСЛОВИ / KUSHTE

  • Да се придржувате кон дадената тема при дискусија или коментирање. Во спротивно Ние го задржуваме правото да блокираме, да избришеме коментар и да деактивираме профил. / Të përqëndroheni në temën e dhënë kur diskutoni ose komentoni. Përndryshe, Ne rezervojmë të drejtën të bllokojmë, fshijmë koment dhe çaktivizojmë profil.

 

Ние од Лековита тимот го задржуваме правото по потреба да надополниме, корегираме и да ги промениме правата и условите за учество во Лековита Форумот, секогаш кога ќе имаме потреба за тоа. / Ne nga ekipi Barnavita e rezervojmë të drejtën të plotësojmë, korrigjojmë dhe ndryshojmë të drejtat dhe kushtet e pjesëmarrjes në Barnavita Forum, sa herë që kemi nevojë.

 

Регистрирај се и учесвувај! / Regjistrohu dhe Merr pjesë!

Сподели со пријатели! | Shpërndaje me miqtë!