Тема на Форум: Знаењето го чува здравјето. / Tema në Forum: Diturija e mbron shëndetin.

  • Дефинирајте и објаснете со пример зошто “Знаењето го чува здравјето”. Ако можете?!
  • Definoni dhe shpjegoni me shembull pse “Diturija e mbron shëndetin”. Nëse mundeni?!
Сподели со пријатели! | Shpërndaje me miqtë!