Тема на Форум: Сподели фактор што може да предизвикува болест? | Tema në Forum: Shpërndaј faktor që mund të shkaktojë sëmundje?

Да знаеме што повеќе фактори кои може да предизвикуват болест, е основа за подобра заштита на нашето здравјето. Затоа споделете фактори за кои знаете дека се ризични за здравјето, на коментар со кратко објаснување.

Да споделуваме знаење и да го заштитиме здравјето заедно.


Të dimë sa më shum faktorë që mund të shkaktojnë sëmundje, është baza për mbrojtje më të mirë të shëndetit tonë. Ndaj shpërndani faktorë për të cilët keni njohuri se janë të rizikshëm për shëndetin, në koment me një shpjegim të shkurtër.

Le të ndajmë njohuritë dhe të mbrojmë shëndetin së bashku.

Сподели со пријатели! | Shpërndaje me miqtë!