Политика на приватност / Politika e privatësisë

Објавена на 28/07/2023

 

ВОВЕД

Врз основа на Законот за заштита на личните податоци (во понатамошниот текст „законот“) Новамед дооел увоз-извоз Скопје (во понатамошниот текст „Ние“ и  „Новамед“) преку објавената Политика на приватност ви дава општи информации за начинот на кој собира, обработува и заштитува лични податоци кога ја посетувате нашата официјална интернет страна www.lekovita.mk и/или користите некоја од нашите административни услуги преку истата.

Обработката на Вашите лични податоци за нас претставува исклучително сериозна активност, затоа ние ги превземаме сите неопходни технички и организациски мерки предвидени со законот за обезбедување на тајност и заштита при обработка на личните податоци со кои располагаме. Новамед ги собира само оние лични податоци кои се неопходни да ги оствари деловните задачи и за истите сме должни да Ве информираме.

KОНТРОЛОР НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ :

Контролор на личните податоци е Новамед дооел увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Стојна Стевкова бр.132, 1000 Скопје, Република Северна Македонија. Личните податоци се обработуваат во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци.

Е-маил: contact@novamed.mk

Телефон: +389 25 050 191

Ве молиме внимателно да ја прочитате оваа Политика на приватност за да се запознаете со сите релевантни информации во врска со обработката на Вашите лични податоци кога ја посетувате нашата официјална интернет страна www.lekovita.mk и/или користите некоја од нашите административни услуги преку истата.

ОБРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Како ги собираме Вашите лични податоци?

Обемот на податоците кои ги обработуваме секогаш е сведен на минимално ниво на количина на податоци кои се потребни согласно конкретната услуга која ја даваме на Клиентот и законските барања за употреба на таа количина на податоци во врска со конкретната услуга и потребите за нашата деловна активност и работа.

При посетата на Интернет страната www.lekovita.mk се собираат и обработуваат Ваши лични податоци кои доброволно ги оставате преку електронските формулари, при поставување на прашање, коментирање, регистрација на профил или барање за услуга. Доколку преземете било кое од овие дејствија се подразбира дека ја имате дадено Вашата согласност за обработка на личните податоци за целите кои ги доставувате.

 • Вашите лични податоци кои ги обработуваме односно собираме како посетители, за време на Вашата посета на нашата интернет страна се податоци за навигација односно неопходни колачиња за нормално функционирање на нашата веб страница и претставуваат статистички показатели кои се користат заради подобрување на квалитетот и функционалноста на интернет страницата. (повеќе информации во Политика за колачиња).При посетата на нашата интернет страна, за секој посетител се креираат логови со следниве податоци:
 • Интернет протокол (IP) адреса.
 • Уредот од кој пристапувате, вид и модел.
 • Вашиот оперативен систем.
 • Видот на пребарувачот и верзија.
 • Страните кои ги посетувате на нашата веб-страна
 • Времето кое го минувате на секоја страна.
 • Изворот на страната која ве префрлила на нашата веб-страна и во некои случаи, термините кои сте ги користеле во обидот да ја најдете нашата веб страна.
 • Јазикот на пребарувачот кој го користите.
 • Држава и град и т.н.

Овие ваши податоци нема да бидат обработувани за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани соодветно со Законот за заштита на лични податоци.

 • Интернет странaта ви нуди можности да ни пишувате директна порака преку електронска поставена Контакт Форма. Со користење на електронската форма на контакт се обработуват следиве лични податоци:
 • Име и Презиме
 • Адреса
 • Електронска пошта
 • Закачвање на документ (по потреба)
 • Место за штиклирање со предупредување дека сте ги прочитале и сте согласни со политиката на приватност.

Овие ваши податоци нема да бидат обработувани за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани соодветно со Законот за заштита на лични податоци.

 • Интернет странaта нуди можност да се пополни електронски формулар за коментар. Со користење на електронската форма за коментирање на постове се обработуват следниве лични податоци:
 • Име
 • Електронска пошта
 • Линк од профилот во социјална мрежа
 • Место за штиклирање со предупредување дека сте ги прочитале и сте согласни со политиката на приватност.

Овие ваши податоци нема да бидат обработувани за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани соодветно со Законот за заштита на лични податоци.

 • Интернет странaта нуди можности да се пополни електронска форма на формулар за нарачка на производи. Со користење на електронската форма за нарачка се обработуват следиве лични податоци:
 • Име и Презиме
 • Адреса
 • Град
 • Контакт телефон
 • Место за штиклирање со предупредување дека сте ги прочитале и сте согласни со политиката на приватност.

Овие ваши податоци нема да бидат обработувани за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани соодветно со Законот за заштита на лични податоци.

 • Интернет странaта нуди можности да се пополни електронска форма на формулар за регистрација на профил. Со користење на електронската форма за регистрација на профил во нашата веб-страница се обработуват следиве лични податоци:
 • Псеудоним
 • Име
 • Презиме
 • Електронска форма
 • Лозинка
 •  Место за штиклирање со предупредување дека сте ги прочитале и сте согласни со политиката на приватност и политиката за членство.

Овие ваши податоци нема да бидат обработувани за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани соодветно со Законот за заштита на лични податоци.

 • Интернет странaта нуди можности да се пополни електронска форма на формулар за достап до ваш профил. Со користење на електронската форма за достап до ваш профил во нашата веб-страница се обработуват следиве лични податоци:
 • Псеудоним
 • Лозинка
 • Место за штиклирање со предупредување дека сте ги прочитале и сте согласни со политиката на приватност и политиката за членство.

Овие ваши податоци нема да бидат обработувани за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани соодветно со Законот за заштита на лични податоци.

РЕГИСТРАЦИЈА И ВАШИОТ ПРОФИЛ НА ЛЕКОВИТА

Со регистрирање и креирање на профил во нашата страница можете да пополните разни податоци и информации за вас. Сите фотографи, податоци и форми кои ќе ги пополнувате на профил ќе имат јавен карактер, затоа ако не сакате нешто да пополнувате, оставете го празно. Можете да ја користите и функцијата на приватен профил, тогаш вашиот профил ќе биде приватен и невидлив за други членови и за јавноста. Ваша одлука е да одлучите што информации да пополнувате и што да не пополнувате, изборот е ваш!

Секогаш ќе имате можност, кога сакате да ја искористите дадената функција во вашиот профил, за целосно бришење на вашиот профилот со сите податоции.

Овие ваши податоци нема да бидат обработувани за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани соодветно со Законот за заштита на лични податоци.

ПРИВАТНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Кога пристапувате до други интернет страни преку линкови од нашата интернет страна, тие интернет страни може да имаат сопствена политика за заштита на личните податоци, собирање на податоци, нивна употреба и практики на откривање на податоците. Доколку преку линк од нашата интернет страна пристапите до друга интернет страна Ве повикуваме да ги видите политиките за заштита на лични податоци на таа интернет страна. Ние не сме одговорни за политиките или практиките на трети лица.

СПОДЕЛУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ НА ОБРАБОТУВАЧИ

Новамед користи услуги од надворешни соработници за администрирање на деловниот однос со Вас, пред се тоа се сметководствени услуги од лиценцирани друштва во Северна Македонија.Истотака и надворешен соработик за карго услуги за достава на роба. Вашите податоци може да бидат споделени со овие соработници исклучиво заради исполнување на права и обврски од нашиот деловен однос. Нашите соработници имаат обврска за обезбедување на сите законски технички и организациони мерки согласно Законот за заштита на личните податоци при обработка на Вашите податоци. Новамед склучува писмени договори со обработувачите согласно Законот за заштита на личните податоци.

СПОДЕЛУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Новамед не споделува податоци за Вас, на трети лица, освен по барање од министерството за внатрешни работи или други државни органи и тела за вршење на нивните надлежности и само ако за тоа постои законски правен основ за споделување на лични податоци.

БЕЗБЕДОСТ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Ние преземаме мерки на претпазливост со цел да се заштити безбедноста на вашите лични податоци при користење на нашата интернет страна. Се користи https:// безбедносен протокол при обработка и пренос на информации до серверите. Со користење на Secure Socket Layer (SSL) технологијата ги шифрираме сите податоци, за да се осигураме дека Вашите лични податоци се безбедни како што се пренесуваат преку сервери. Новамед ги презема сите технички и организациски мерки за обезбедување на безбедност на обработката на личните податоци. Ги заштитуваме вашите лични податоци од неовластена обработка и пристап до нив, соодветно со Законот за заштита на лични податоци.

ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Вашите лични податоци, во зависност од нивната природа и цел на обработка, како и законските барања за нашата дејност и за конкретната услуга за која сте стапиле во контакт или деловен однос со Новамед, се чуваат во согласност со Политиката за чување на лични податоци. Податоците во хартиена верзија се чуваат во посебни простории и пристапот е ограничен само на овластените лица. Податоците во електронска верзија се обработуваат во апликации кои се користат на ниво на компанијата, во кои исто така е ограничен пристапот и се преземени сите технички и организациски мерки за заштита на лични податоци. Вашите лични податоци ги чуваме точни и ажурирани и кога веќе нема да ни бидат потребни, податоците што ги имаме за вас во електронска форма се бришат, тие во хартиена форма се уништуваат со специјална машина за сечење на хартија.

ПРИ ПОВРЕДА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Во случај на повреда на заштитата на личните податоци, од внатрешен или надворешен фактор, Новамед без одлагање ќе го извести надлежниот надзорен орган за секое такво прекршување. Во случај на сомневање дека е сторено кривично дело, Новамед ќе поднесе извештај за прекршоци до министерството за внатрешни работи и до надлежните органи.

ПРОМЕНА НА ПОЛИТИКАТА НА ПРИВАТНОСТ

Новамед го задржува правото да направи поправка, промена, ревидирање на политиката на приватност за усогласување со Законот за заштита на лични податоци и / или при воведување на нова услуга кон физички и правни лица. Оваа политика на приватност може да биде изменета во било кое време со објавување на изменетиот текст на Политиката за приватност на нашата интернет страна, како и датумот на ажурирањето, којшто секогаш ќе биде уредно даден над воведниот дел на оваа политика. Измените на политиката за приватност влегуваат во сила веднаш по нивно објавување. Токму поради тоа Ве молиме периодично да ја прегледувате Политиката за приватност и да ги прочитате нејзините евентуални измени. Со продолжување на пристапот и користењето на нашата интернет страна, Вие се согласувате со измените и ги прифаќате одредбите на оваа Политика за приватност.

ВАШИТЕ ПРАВА

Вашите права во однос на обработката на лични податоци се:

право да бидете информирани за обработката на личните податоци

право на пристап до личните податоци

право на исправка и бришење на личните податоци

право на ограничување на обработката на личните податоци

право на приговор

За дополнителни информации и/или остварување на Вашите права за заштита на лични податоци, можете да го контактирате овластеното лице за заштита на личните податоци.

КОНТАКТ

Вашите прашања, коментари и барања во врска со оваа Политика за приватност и нашата обработка на личните податоци се добредојдени. Доколку имате прашања Ве молиме обратете се на е-пошта на нашиот Офицер за заштита на лични податоци на е-маил: contact@novamed.mk или телефон: +389 25 050 191

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Со користење на нашите услуги како и со пристапот на официјалната Интернет страна www.lekovita.mk потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и дека се согласувате на условите на Политиката за приватност. Собирањето и обработката на личните податоци од страна на Новамед е во согласност со Законот за заштита на личните податоци и останатите прописи на Република Северна Македонија коишто ја регулираат заштитата на личните податоци, како и дејноста на Новамед.