Здравствена соба | Dhoma shëndetësore

Главната цел на „Здравствена соба“ е размена на мислења или стекнување знаења за различни теми поврзани со здравјето. Ефективната комуникација значи успешна размена на мисли, знаења и идеи.

Здравствено прашање е збор што обично се изразува како барање за информации, а кое се очекува да биде дадено во форма на одговор како помош.

Qëllimi kryesor i “Dhoma shëndetësore” është shkëmbimi i mendimeve ose fitimi i njohurive për tema të ndryshme që lidhen me shëndetin. Komunikimi efektiv nënkupton shkëmbimin e suksesshëm të mendimeve, njohurive dhe ideve.

Pyetja shëndetsore është një fjalë e cila zakonisht shprehet si kërkesë për të dhëna, e cila pritet të jepet në formën e një përgjigje si ndihmë.