Вашите прашања? Нашите одговори! | Pyetjet tuaja? Përgjigjet tona!

Здравствено прашање е збор што обично се изразува како барање за информации, а кое се очекува да биде дадено во форма на одговор како помош. Поставете прашање во коментар.

 

Pyetja shëndetsore është një fjalë e cila zakonisht shprehet si kërkesë për të dhëna, e cila pritet të jepet në formën e një përgjigje si ndihmë. Bëni pyetje në koment.

Сподели со пријатели! | Shpërndaje me miqtë!