Услови и права за учество на “Здравствена соба“. | Kushtet dhe të drejtat e anëtarësimit në “Dhoma shëndetësore”

Основната цел на „Здравствена соба“ е размена на мислења или стекнување знаења за различни теми поврзани со здравјето.

Qëllimi kryesor i “Dhoma shëndetësore” është shkëmbimi i mendimeve ose fitimi i njohurive për tema të ndryshme që lidhen me shëndetin.

 

ПРАВА / TË DREJTAT

  • Право за учество во „Здравствена соба“ имат сите
  • Регистрираните членови ќе имаат пристап до затворените теми за дискусија.
  • Нерегистрираните посетители на нашата страница ќе можат да учествуваат само во отворените теми и секогаш ќе биде неопходно да се пополни формулар за коментирање и учество во дискусијата.

 

  • Të gjithë kanë të drejtë të marrin pjesë në “Dhoma shëndetësore”
  • Anëtarët e regjistruar do të kenë akses në temat e mbyllura të diskutimit.
  • Vizitorët e paregjistruar në faqen tonë do të mund të marrin pjesë vetëm në tema të hapura dhe gjithmonë do të jetë e nevojshme të plotësojn një formular për komentim dhe pjesëmarrje në diskutim.

 

УСЛОВИ / KUSHTE

  • Придржете се до темата кога коментирате. Во спротивно, го задржуваме правото да блокираме, бришеме коментар и деактивираме профил.
  • Ние во тимот на Лековита го задржуваме правото да ги дополнуваме, корегираме и менуваме правата и условите за учество секогаш кога e потребно.

 

  • Përmbaju temës kur komenton. Përndryshe, ne rezervojmë të drejtën të bllokojmë, fshijmë një koment dhe çaktivizojmë profilin.
  • Ne në ekipin e Lekovita rezervojmë të drejtën të plotësojmë, korrigjojmë dhe ndryshojmë të drejtat dhe kushtet e pjesëmarrjes sa herë që është e nevojshme.

 

Сподели со пријатели! | Shpërndaje me miqtë!