Фактори кои можат да предизвикаат болест? | Faktorët që mund të shkaktojnë sëmundje?

Познавањето на што е можно повеќе фактори кои можат да предизвикаат болест е основа за најдобра заштита на нашето здравје. Затоа споделете ги факторите за кои знаете дека се опасни по здравјето во коментар со кратко објаснување. Заедно да споделиме знаење и да го заштитиме здравјето.

Njohja e sa më shumë faktorëve që mund të shkaktojnë sëmundje është baza për mbrojtjen më të mirë të shëndetit tonë. Ndaj ndani faktorët që dini se janë të rrezikshëm për shëndetin në një koment me një shpjegim të shkurtër. Le të ndajmë njohuri dhe të mbrojmë shëndetin së bashku.

Сподели со пријатели! | Shpërndaje me miqtë!