Lekovita | Barnavita

Знаењето е здравје, знаењето е лековита. | Njohurija është shëndet, njohurija është barnavita.